Παροχές ΙT
Πλήρες παροχής υπερσιών για τεχνικά θέματα
Πλατφόρμες
Κατασκεύαζονται λογισμικά για όλες της πλατφόρμες και συσκεύες
Συντήρηση
Συνεχής υποστίρηξη και συντήρηση του προγράμματος